Ogólne Warunki Sprzedaży

Przedsiębiorstwo CERES Krzysztof Zeuschner,

ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk

Tel./ Fax +48 58 7628336, +48 58 7622837

Mob. +48 601273367

e-mail: ceres@ceres.com.pl

www.ceres.com.pl

VAT No. PL5841614105

Gdańsk, 01.02.2016

Ogólne Warunki Sprzedaży

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) określają zasady zawierania oraz wzajemne prawa i obowiązki stron Umów sprzedaży, w których stroną sprzedającą jest Przedsiębiorstwo Ceres Krzysztof Zeuschner, zarejestrowane w CEIDG pod numerem NIP 5841614105. Niniejsze OWS znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo Ceres Krzysztof Zeuschner z przedsiębiorcami, nabywającymi Towary w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 1. Definicje stosowane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży firmy Przedsiębiorstwo Ceres Krzysztof Zeuschner oznaczają:

 • Zamówienie – doręczone Sprzedawcy oświadczenie Kupującego, wyrażające wolę zawarcia Umowy sprzedaży

 • Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Ceres Krzysztof Zeuschner, Marsa 2, 83-010 Straszyn, NIP 584-161-41-05

 • Kupujący – podmiot, z którym Sprzedawca zawarł Umowę sprzedaży; w rozumieniu niniejszych OWS Kupującym jest wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. 173, poz. 1809 ze zm.)

 • Strony – Sprzedawca i Kupujący

 • Towar – towary handlowe sprzedawane Kupującemu przez Sprzedawcę.

 • Część eksploatacyjna – Towar lub element Towaru, podlegający zużyciu w toku zwykłego użytkowania, w szczególności części zamienne, uszczelki, sprężyny, płytki bezpieczeństwa.

 • Dzień roboczy – oznacza dzień kalendarzowy inny niż sobota, niedziela i dni ustawowo wolne od pracy

 • Umowa sprzedaży lub Umowa – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym

 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży, stanowią integralną część wszystkich Umów sprzedaży, zawieranych przez firmę Przedsiębiorstwo Ceres Krzysztof Zeuschner chyba, że Strony wprost wyłączyły zastosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży.

 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami sprzedaży zawartymi w OWS oraz w Umowie, obowiązują warunki ustalone przez Strony w Umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym Strony w zakresie sprzedaży Towarów przez Przedsiębiorstwo Ceres Krzysztof Zeuschner, tym samym Strony wyłączają zastosowanie wzorców umownych ogólnych warunków umów, regulaminów, standardów oraz innych regulacji stosowanych przez Kupującego.

 1. Niniejsze OWS dostępne są do wglądu w siedzibie Sprzedawcy oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.ceres.com.pl.

§ 2. Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, w katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach, materiałach handlowych i innych publikacjach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nawet jeśli opatrzone zostały ceną chyba, że w treści publikacji zastrzeżono odmiennie. Wszelkie informacje, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje udzielane przez pracowników Sprzedawcy w formie ustnej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie wywołują jakichkolwiek skutków wiążących pomiędzy Stronami.

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje na podstawie Zamówienia złożonego przez Kupującego.

 1. Zamówienie zawierać powinno w szczególności :

  a) dane Kupującego w tym: pełną nazwę Kupującego, adres , numer NIP, numer PESEL lub numer rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym;

  b) wskazanie Towaru stanowiącego przedmiot Zamówienia z dokładnym określeniem jego nazwy, numeru katalogowego, ilości, istotnych parametrów technicznych oraz cen jednostkowych odpowiadających cenom jednostkowym przewidzianym w materiałach handlowych udostępnionych przez Sprzedającego;

  c) proponowany sposób odbioru lub transportu Towaru;

  d) dane kontaktowe Kupującego ze wskazaniem osób uprawnionych do kontaktu i/lub odbioru Towaru;

  e) podpis Kupującego lub osoby uprawnionej do złożenia Zamówienia w imieniu Kupującego ze wskazaniem podstawy jej umocowania.

 1. Zamówienie może zostać złożone w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za zgodą Sprzedawcy dopuszcza się składanie Zamówień telefonicznie.

 1. Przyjmuje się, iż osoby podpisujące zamówienie są upoważnione i uprawnione do działania w imieniu Kupującego. Złożenie zamówienia przez osobę nieuprawnioną lub z przekroczeniem zakresu upoważnienia nie powoduje bezskuteczności zamówienia i wiąże Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek skutki takiego zamówienia, zarówno wobec Kupującego jak i wobec osób trzecich.

 1. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę w formie pisemnej, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną na adres, numer lub skrzynkę email wskazaną w Zamówieniu. Brak potwierdzenia Zamówienia jest jednoznaczny z tym, że Umowa sprzedaży nie została zawarta, brak odpowiedzi Sprzedawcy nie stanowi milczącego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień przyjmuje się, iż Kupujący uznaje zmiany i uzupełnienia jeżeli nie sprzeciwi się im niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 Dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia Zamówienia.

 1. Złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, bez zastrzeżeń.

§ 3 Prawo własności

 1. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności Towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy. Jeżeli Towar został Kupującemu wydany przed terminem płatności, a Kupujący nie dokona zapłaty za Towar w ustalonym terminie, Sprzedawca na prawo zażądać od Kupującego natychmiastowego zwrotu Towaru. W takim przypadku koszty przechowania Towaru, od jego wydania Kupującemu do czasu zapłaty całości ceny oraz koszty dostarczenia Towaru Sprzedawcy ponosi Kupujący. Jeżeli wartość Towaru uległa obniżeniu, Towar został zużyty, uszkodzony, lub obciążony na rzecz osób trzecich Sprzedawca uprawniony jest do żądania odszkodowania.

 2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania Towaru, a w przypadku powierzenia Towaru przewoźnikowi z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

§ 4 Odbiór i transport Towaru

 1. Kupujący zobowiązany jest do odbioru Towaru, w terminie i miejscu określonym w potwierdzeniu Zamówienia, bądź w przypadku, gdy taki termin nie został określony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, po otrzymaniu powiadomienia o dostępności Towaru i o możliwości jego odbioru. W przypadku opóźnienia w odbiorze Towaru przez Kupującego, Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Sprzedawcy praw.

 2. W przypadku gdy Towar dostarczany jest Kupującemu przez Sprzedawcę transportem własnym Sprzedawcy lub transportem przewoźnika, koszt dostawy Towaru spoczywa na Kupującym. Sprzedawca określi koszt oraz warunki dostawy w potwierdzeniu Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ubytki zmiany i uszkodzenia Towaru powstałe podczas jego transportu i rozładunku.

 3. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, Sprzedawca może udostępniać Kupującemu towar do odbioru częściami w ciągu określonego czasu, wskazując Kupującemu na piśmie terminy i wielkości dostaw. Każda częściowa dostawa podlega dokumentowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego.

 4. W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze Towaru, Sprzedawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto Towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie w jakim szkoda przekracza wartość zastrzeżonej kary umownej.

§ 5 Odpowiedzialność za wady Towaru

 1. Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego Towaru, Sprzedawca zaś powinien, jeżeli to przewidziano w Zamówieniu oraz potwierdzeniu Zamówienia, przedstawić atest.

 1. Kupujący zobowiązuje się do bardzo starannego zbadania Towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym i jakościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja techniczna towaru. Kupujący jest zobowiązany do zgłaszania na piśmie jakichkolwiek reklamacji ilościowych i / lub jakościowych w terminie 3 Dni roboczych od dnia odbioru Towaru pod rygorem zwolnienia Sprzedawcy z odpowiedzialności za braki ilościowe i / lub jakościowe Towaru, niedokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższym jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z zamówieniem i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy bardzo starannym zbadaniu Towaru podczas odbioru. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.

 1. O wadach, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni) po ich wykryciu, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie stwierdzona i zgłoszona przed upływem 1 roku od dat zawarcia Umowy sprzedaży.

 1. Zawiadomienie o wadzie Towaru dla swej ważności musi być złożone w formie pisemnej oraz wysłane do Sprzedawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 1. Kupujący zobowiązuje się dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy na każde jego wezwanie.

 1. Jeżeli zdaniem Sprzedawcy dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, to Sprzedawca zajmie stanowisko, co do wadliwości Towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy.

 1. O uwzględnieniu roszczeń Kupującego z tytułu rękojmi, Sprzedawca poinformuje Kupującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy. W przypadku uwzględnienia roszczeń Kupującego, Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub wadę usunąć w terminie uzgodnionym przez Strony. Jeżeli wymiana / usuniecie wady Towaru jest niemożliwe albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych nadmiernych wydatków, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany Towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.

 1. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi podlega wyłączeniu w przypadku, gdy Towar został niewłaściwie zastosowany, użyty lub przetworzony przez Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji użycia Towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta. Kupujący obowiązany jest bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących dalszego przetwarzania Towarów (instrukcje produkcji), montażu, uruchomienia i obsługi (instrukcja obsługi). Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego tychże instrukcji lub niespełnienia przez Kupującego określonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji lub dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu i powszechnego stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.

 1. Zużycie Części eksploatacyjnej stanowiącej element Towaru uzależnione jest od intensywności i warunków jego użytkowania i nie stanowi wady Towaru. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi podlega wyłączeniu w odniesieniu do Części eksploatacyjnych.

 1. Za możliwość zastosowania i skutki wykorzystania Towarów dostarczonych przez Sprzedawcy w określonych rozwiązaniach technicznych i konstrukcyjnych Kupującego, odpowiada Kupujący. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego w związku z wadliwością produktu lub towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem Towarów.

 1. Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami Towaru związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają w tym przypadku również odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy Towaru bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej względem Kupującego wynikającej z wad Towaru, chyba, że są one następstwem winy umyślnej Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Kupującego.

 1. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto Towaru objętego Umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Sprzedawcę typowe szkody Kupującego.

 1. Sprzedawca nie zapewnia przydatności danego Towaru do określonego zastosowania oraz nie zapewnia minimalnego czasu zużycia Towaru w tym zastosowaniu. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania Towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego. Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez Sprzedawcę są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania.

 1. Wszelkie przekazywane ewentualnie przez Sprzedawcę wraz z Towarem atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość Towaru, jego parametry i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedawcę zawartych w nich danych a tym samym nie stanowią zapewnienia, że Towar spełnia wskazane w nich kryteria. Przekazywane dokumenty są każdorazowo jedynie informacją Sprzedawcy, że Towar zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji błędnego podania danych technicznych w wymienionych dokumentach.

 1. Dostarczenie atestów i certyfikatów może podlegać dodatkowej opłacie i może nastąpić po dostarczeniu Towaru.

 1. Zgłoszenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Towaru nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany Towar.

§ 6 Zwrot Towarów

 1. Kupujący może, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 dokonać zwrotu zakupionego Towaru, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

 1. Warunkiem przyjęcia zwrotów Towarów jest pisemna zgoda Sprzedawcy.

 1. Warunkiem przyjęcia zwracanych towarów jest to, by były one nieużywane, nieuszkodzone, prawidłowo opakowane oraz identyfikowalne.

§ 7 Warunki płatności

 1. Cena Towaru będącego przedmiotem Umowy, będzie każdorazowo określona w potwierdzeniu Zamówienia. Faktury VAT wystawione przez Sprzedawcę płatne są w terminie wskazanym na fakturze, liczonym od daty ich wystawienia. Kupujący nie ma prawa czynienia żadnych potrąceń, ani wstrzymania dokonania płatności. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za wydany Towar zapłaci on Sprzedawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.

 1. Kupujący niniejszym upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

 2. Zapłatę uznaje się za dokonaną z dniem wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

 3. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni, Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.

 4. Sprzedawca może uzależnić zawarcie Umowy od dokonania przedpłaty.

 5. W przypadku braku zapłaty w terminie należności przez Kupującego lub przekroczenia przez Kupującego ram kredytu kupieckiego, Sprzedawca może powstrzymać się ze spełnieniem całości bądź części świadczenia na rzecz Kupującego do czasu dokonania stosownych płatności.

 6. W związku z tym, że wszystkie wierzytelności Sprzedawcy podlegają ubezpieczeniu, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od całości bądź części umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy ubezpieczyciel cofnie ochronę ubezpieczeniową na wierzytelności Sprzedawcy względem Kupującego. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Sprzedawca wykonać może w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o cofnięciu ochrony ubezpieczeniowej. W celu uniknięcia rozwiązania umowy, Kupujący może przedstawić Sprzedawcy dodatkowe zabezpieczenia, których zaakceptowanie bądź nie, leży w wyłącznej gestii Sprzedawcy

 7. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów ubezpieczenia należności i kosztów windykacji w razie podjęcia przez Sprzedawcę działań w związku z windykacją należności Kupującego .

§ 8. Odstąpienie od Umowy

 1. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a dotyczących producenta Towaru, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części przysługuje mu, w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą w związku z odstąpieniem od Umowy szkodę.

§ 9. Pozostałe ustalenia

 1. Umowa sprzedaży zawarta przy wykorzystaniu niniejszych OWS podlega prawu polskiemu.

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio w związku z realizacją Umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 1. W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień OWS, pozostają w mocy pozostałe jego postanowienia. Nieważność poszczególnych postanowień OWS, nie ma wpływu na moc obowiązującą umów zawartych przy wykorzystaniu treści OWS oraz ich wykonanie.

 1. Kupujący, będący osobą fizyczną, akceptując OWS wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę oraz podmioty działające na jego zlecenie w celu realizacji Umowy sprzedaży, jak również w celach marketingowych związanych z działalnością Sprzedającego.

 1. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o każdorazowej zmianie swoich danych kontaktowych lub adresowych w szczególności adresu do doręczeń korespondencji w tym adresu e-mail oraz numeru faksu, jeżeli zostały podane w Zamówieniu. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w Zamówieniu uważane są za skuteczne.

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo CERES Krzysztof Zeuschner. Podane nam dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji zamówień i dostarczania ofert. Przysługują Ci w związku z tym wszystkie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia lub sprzeciwu co do ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego